Foto: Martin Polák
Foto: Martin Polák
Foto: Martin Polák
Foto: Martin Polák

5/9/2020 – 29/11/2020

Lukáš Kalivoda, Jakub Jansa:

Matter of sensitivity

Výstava Matter of sensitivity je společnou prezentací děl Lukáše Kalivody a Jakuba Jansy. Oba patří k mladým, již ale vyprofilovaným umělcům. Setkávají se zde dva autorské přístupy – Lukáš Kalivoda pracuje se sklem a rozvíjí malířské autorské techniky, Jakub Jansa se soustřeďuje na médium pohyblivého obrazu a práci s žánrem instalace. Tvorbu obou umělců můžeme označit jako experimentální, výrazově mnohovrstevnatou a zároveň divácky poutavou.

Pro tuto expozici si připravili reprezentativní vhled do své tvorby. Lukáš Kalivoda zde představuje sérii maleb zhotovených autorskou technikou – snímáním barevného filmu z hladiny vody. Postupuje tak, že na vnitřní stranu poměrně velkého válce připevní fólii. Válec poté naplní vodou a na její hladinu nalije barvy předtím rozmíchané v terpentýnu či různých ředidlech. Jejich směs vytvoří povrchový film. Poté vodu postupně odčerpává. Jak hladina klesá, pigmenty se zachycují na povrchu fólie. Vznikají tak jemné barevné přechody i charakteristické „řádkování“ obrazu. Díla označuje daty podle jejich vzniku. Součástí výstavy je i jeho instalace nazvaná Chvění hladiny. Jde o skleněný válec po okraj naplněný vodou. Vidíme, jak její hladina vibruje a drobně se čeří. Záchvěvy hladiny můžeme vnímat jako nenápadný a latentní obraz plující na hranici materiality i našeho vnímání.

Jakub Jansa dosti často pracuje s příběhem. Používá při tom postupy, které známe z médií a sociálních sítí. Jejich vizuální a informační strategie však narušuje a významově posouvá. Odkrývá v nich různé formy manipulace i hlouběji uložené „poeticko-metaforické“ motivy. Uvnitř aktuálních mediálních rozprav či navyklých forem vnímání tak objevuje (a ovšem někdy i konstruuje či podsouvá) struktury, jež v sobě mají až jisté mytopoetické prvky. Do tohoto souboru děl patří i jeho instalace Occult table. Jde o variaci objektu, který je součástí rozsáhlejší série instalací, performancí a videoprojekcí nazvané Club of Opportunities. Protože však odkazy ke kontextu tohoto rozsáhlého projektu nelze v rámci poměrně komorní společné výstavy rozvinout, setkáváme se zde s dílem, jež funguje jako fragment, odkaz k nepřítomnému celku. Celý objekt tak působí tajemněji a významově otevřeněji. Dalším dílem Jakuba Jansy je video nazvané Celery ASMR. Zde nás kromě zvláštní atmosféry zaujme detailní zvuková stopa – fenomén ASMR (autonomní senzorická meridiánová reakce) – posouvající auditivní zážitek na velmi intimní a tělesnou úroveň.

Součástí expozice je i video pojaté jako specifický vizuálně-rétorický komentář, v němž vystupuje kurátor výstavy. Žánrově se jedná o volně koncipovaný „videoesej“ spojující jednotlivé artefakty. Role videa je dvojí: má díla obou zúčastněných umělců významově provazovat a vysvětlovat, současně je však lehce komplikuje. Je to dáno tím, že kurátor tu vystupuje v podvojné úloze, jednak ze své „nezávislé“ pozice, jednak je součástí hry, a tím tedy i svou „nezávislou roli“ hraje.

Tato zdvojená esejistická čtení se snaží oba umělecké projekty diskursivním způsobem propojit. Ukázat výstavu jako celek, v němž oba umělci společně vytvářejí jisté „pohyblivé pásmo“, kam každý z nich ze své strany zasahuje. Přesah do pozice druhého můžeme chápat jako součást společného experimentu: propojení dvou uměleckých osobností, jež se doplňují i odlišují zároveň.

Kromě tohoto diskursivního spojení je to především detailní senzorická zkušenost, která oba umělecké projekty spojuje. Lukáš Kalivoda zkoumá materialitu vizuálních forem, pigmentů a emulzí, Jakub Jansa nás zahrnuje „auditivní materií“. Naznačují nám tím, že se máme plně ponořit do smyslového zkoumání a prožívání představených děl. Do všech vizuálních a auditivních vjemů, které nám přinášejí. Pečlivě je nahlížet a přitom se jimi nechat unášet…

 

 

Medailony autorů:

Jakub Jansa (1989) pracuje s videem, instalacemi a performancemi. V letech 2011–2016 studoval VŠUP v Praze v Ateliéru supermédií pod vedením Federica Díaze a Davida Kořínka. V období let 2017–2019 vedl jako hostující pedagog ateliér Temporary Arts na FAMU.

Jansovo umělecké uvažování je ovlivněno současnými vizuálními a mediálními strategiemi. Odkrývá v nich různé formy manipulace a informačních posunů. Zároveň s tím v nich objevuje i hlouběji uložené motivy a tendence. Jakési až dosud neobjevené mytopoetické dědictví. Jansa často pracuje s příběhem a jde mu o sdělení, protože se ale jeho práce s narativem odehrává na formálně komplikované diskursivně-poetické rovině, nesděluje nám své ideje přímo, ale v metaforách, náznacích, ironických posunech či ve specificky přesvícených expozicích, jež rozehrávají až absurdní stránky prezentované situace.

Výstavy (výběr)

Projekt Club of Opportunities: HeK, Basilej, Švýcarsko, 2019; Ten Years Night (Club of Opportunities Ep. 6), Fotopub Project Space, Lublaň, 2019; Pioneer Works, New York, USA, 2018; Anti-, The 9th Athens Biennale, Řecko, 2018; Britannica Bootcamp (Club of Opportunities Ep. 4), CEAAC, Štrasburk, Francie, 2018; My name is Red Herring (Club of Opportunities Ep. 3), Fotograf Gallery, Praha, 2018

Lukáš Kalivoda (1986) pracuje se sklem a rozvíjí malířské autorské techniky. V letech 2006–2012 studoval VŠUP v Praze v Ateliéru skla vedeném Vladimírem Kopeckým a poté Rony Pleslem.

Ve své tvorbě vychází z profesní zkušenosti skláře, protože je však autorem experimentálním, materiál a technologie s tímto oborem spjaté se pro něj stávají spíše zdroji další inspirace. V současnosti se soustřeďuje na technicky i technologicky inovativní techniku malby prostřednictvím snímání barevného filmu z hladiny vody. Tímto způsobem vznikají velkoformátové obrazy, v nichž se kontrolovaný laboratorně-dílenský proces propojuje s volností přirozeného vznikání.

Výstavy (výběr)

Malba vodou, MeetFactory, Praha, 2018; Tiskárna, Automatické mlýny, Pardubice, 2018; kolektivní: IGS International Glass Symposium, Nový Bor, 2018

Kamil Nábělek (*1964) se zabývá moderním a současným uměním. Věnuje se především jeho teoretickým a metodologickým otázkám. Studoval dějiny umění, estetiku a filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil jako kurátor sbírky sochařství ve Sbírce moderního a současného umění v Národní galerii Praha, přednášel na katedře dějin umění a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nyní vyučuje na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Bibliografie (výběr)

Kamil Nábělek, ed., Václav Navrátil: Umění a metafyzika, Praha, Torst 2018.

Kamil Nábělek, Umělecké dílo jako exemplární paradigma a dialektický obraz. Analogie mezi koncepty Giorgia Agambena a Waltera Benjamina, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 24, 2018, s. 6–40.

Kurátoři výstavy: Kamil Nábělek
Produkce: Alena Holubová
Jazyková redakce: Jana Křížová
Překlad do angličtiny: EUFRAT Group, s. r. o., Plzeň (Radek Chejlava)
Architektonické řešení: Jakub Jansa
Grafické řešení: Petr Bosák, Robert Jansa (20YY Designers)
Doprovodné programy: Barbora Štefánková
Propagace: Jana Pelouchová
Instalace: Arte Partner Prague, s. r. o.
Spolupráce: Helena Musilová

Poděkování:

autorům za zapůjčení děl a spolupráci na realizaci projektu; Petru Medkovi, Jakubu Petrovi, Miloši Věrnému a Lence Vikové za technickou podporu a pomoc při přípravě expozice.

Lukáš Kalivoda, Chvění hladiny, sklo, voda, 2020

Dílo nazvané Chvění hladiny je minimalistický objekt – vyšší skleněný válec až po okraj naplněný vodou. Je postaven na platformě, aby v prostoru vynikla jeho jednoduchá čistota – sklo doplněné vodou do jednoho tvaru. Zároveň díky tomu můžeme v úrovni našich očí spatřit horní hranu válce a také hladinu. Pod dnem válce je umístěn oscilátor, jenž svými vibracemi vodní plochu rozechvívá. Lehké záchvěvy hladiny a mihotavé odrazy jemných vlnek vytvářejí nenápadný vizuální pohyb. Dění na hladině můžeme vnímat jako prchavý éterický obraz plující takřka na hranici našeho vnímání i materiality samotné. Setrváme-li při pozorování těchto povlovných pohybů a drobných vizuálních změn nějaký čas, dílo nás pozvolna přivede k mentálnímu zklidnění a uvolněnému vnímání prchavých a pomíjivých fenoménů.

Lukáš Kalivoda, Chvění hladiny (2020)

Lukáš Kalivoda, 7. 10. 2019, olej, vinylová fólie, 2019

Lukáš Kalivoda na této výstavě představuje sérii obrazů vzniklých speciální technikou – snímáním barevného filmu z vodní hladiny. Vytváří kvůli tomu i nové „malířské“ nástroje a rozvíjí netradiční metody umělecké práce. Základním „nástrojem“ je velký kovový válec naplněný vodou, na jehož vnitřní stranu připevní fólii, nosič budoucího obrazu. Válec pak naplní a na vodní hladinu nalije barvy předtím rozmíchané v terpentýnu či různých ředidlech. Jejich směs vytvoří povrchový film, faktický základ obrazu, jenž poté vzniká postupným odčerpáváním vody. Jak klesá hladina, pigmenty se zachycují na povrchu fólie, jednotlivé kroky při odpouštění kapaliny následně vytvářejí charakteristické „řádkování“ obrazu.

V závislosti na tom, jakou zvolí koncentraci barev a ředidla, může Lukáš Kalivoda ovlivňovat výslednou strukturu „malby“. Přechody jsou buď jemnější a zvolna odstíněné, nebo se povrchový film může více trhat, čímž začne vytvářet jasněji formovanou texturu. Tak je tomu v případě díla 7. 10. 2019 – vidíme poměrně dramatickou kompozici, základní horizontální struktura obrazu je narušována zlomy či „zuby“, jež překračují jednotlivé vrstvy a přerušují jejich pravidelný sled. Jako bychom se dívali do abstraktního ledovcového pole, v němž se střetávají různé kry a fraktury, zevnitř formující oblast klidných, přitom však různoběžně rozvržených sil.

Lukáš Kalivoda, 7. 10. 2019 (2019)

Lukáš Kalivoda, 6. 2. 2020, olej, vinylová fólie, 2020

„Malířská“ díla Lukáše Kalivody jsou svého druhu materiálním otiskem plynutí času, záznamem oněch několika hodin či desítek minut, při nichž dochází k vzniku obrazu. Při tomto neopakovatelném procesu se formuje jeho charakteristická horizontálně vrstevnatá struktura. Každá vrstva i její vnitřní rozčlenění jsou stopami, které za sebou nechává unikající kapalina nesoucí na svém povrchu barevný film. Základní kompozice je tak určována sledem sedimentů, jemnějších či hrubších částic, jež tvoří více či méně soudržné prostředí barevných pigmentů, oleje, terpentýnu a vody. Obrazy Lukáše Kalivody zachycují moment vzniku jedinečné vizuální stopy, ukazují aktuální průběh uplývání vody/času. I proto jsou tato díla označena pouze daty svého vzniku. Z napětí i afinit uvnitř směsi barev a vody se rodí fyzikálně-chemické vazby a síly, jež vedeny imaginací a praktickými zkušenostmi autora ze sebe vydávají to nejdůležitější – výsledný obraz, v němž se přirozenost jeho vzniku pojí s aktivitou uměleckého záměru do nerozrušitelné jednoty.

Obraz nazvaný 6. 2. 2020 je charakteristickým příkladem tohoto postupu: vidíme základní, takřka geometrické rozčlenění barevných vrstev. Ty jsou uvnitř ještě jemněji strukturovány a mezi sebou propojeny drobnými vlásečnicemi barevných pigmentů. Geometrie, materialita i přirozené formy narůstání či roztékání a vymývání – to vše společně tvoří jednotu, v níž se spojuje přehledné kompoziční řešení s detailní a jemnou, samovolně vzniklou prokresbou. Vidíme jakousi geologickou formu, pevně usazenou, zároveň však prostoupenou stopami nesčetných a různorodých procesů. Vše jako by tu již dávno bylo, přesto však živé a v neustálém pohybu. I takto dvojznačně mohou obrazy Lukáše Kalivody působit a není to žádný paradox, neboť obě tendence – k uchování i proměně – jsou v nich tak říkajíc neustále při práci.

Lukáš Kalivoda, 6. 2. 2020 (2020)

Lukáš Kalivoda, 3. 3. 2020, olej, vinylová fólie, 2020

Pro výslednou podobu obrazů Lukáše Kalivody je důležité propojení technologicky kontrolovatelných metod s otevřeností celého tvůrčího procesu. Protože vše probíhá v přirozených podmínkách, i změny tlaku vzduchu, např. před bouřkou či deštěm, mění chování kapalin a tím i průběh zachycování barev. Z hlediska technologie jde o hraniční oblast, v níž se stýkají tradiční postupy – kupř. dřívějších knihařů, kteří si sami pomocí olejových barev rozmíchaných na želatině připravovali různě mramorované papíry – s experimentálními a čistě autorskými technikami otevřenými umělecké intuici, podobné té, s níž musí pracovat malíř akvarelu nebo tušové malby.

Lukáš Kalivoda je v těchto momentech tvorby ponořen do práce sahající až na rovinu nejjemnějších zrn pigmentu, sestupuje na úroveň mikroskopických procesů, které sice plynou v „umělém korytu“ laboratorně-dílenského procesu, řídí se ale přitom vlastními, takřka nezbadatelnými zákonitostmi. Z tohoto spojení determinace a náhody, kontroly a volnosti pramení kouzlo celého výsledku. Nahlížíme do dílny umělce-experimentátora, jenž málem alchymistickým způsobem tvaruje přirozené procesy, aby tak propůjčil tělesnost křehkým a pomíjivým vztahům disparátních kapalin – barev, ředidel a vody.

Metaforicky řečeno, obraz 3. 3. 2020 ukazuje, jaká byla toho dne konstelace všech zmíněných fenoménů. Je to obraz komplexní, přitom však jednotný, jemné struktury se zde přirozeně pojí s velkými plochami barevných skvrn. Výsledkem je kompaktní scéna, v níž se jakoby „samy od sebe“ zjevují materiální podmínky zrození obrazu samotného. Jeho fluidní, vodní charakter se tu volně „rozlévá“ do širokého panorámatu. Do velké hloubky se před námi otevírá jakási podmořská krajina či oblačné, mlžnaté pole. Plujeme či se vznášíme v prostoru prostoupeném difuzní materií, pod sebou vidíme ubíhat k horizontu neurčité, pravidelně zvrásněné útvary. Jako by ona složitá technická a fyzikálně-chemická podmíněnost vzniku obrazu nyní zmizela

Lukáš Kalivoda, 3. 3. 2020 (2020)

Jakub Jansa, Occult table, tisk na leptaných zrcadlech, LED, 2019–2020

Instalace Occult table je objektem patřícím do série instalací, performancí a videoprojekcí nazvané Club of Opportunities. Odkazy k této komplexní a dlouhodobě rozvíjené řadě uměleckých projektů nelze však v rámci aktuální, poměrně komorní výstavy rozvinout, dílo zde proto funguje spíše jako fragment odkazující k nepřítomnému celku. Díky tomu působí poněkud tajemně a mnohoznačně.

Na reflexivní desce stolu leží tři skleněné zrcadlové koule s nepravidelným žíháním a dřevěný, ne zcela jasně identifikovatelný objekt. Plocha stolu je zároveň kolážovitým obrazem: vidíme zde fotografii muže držícího celerovou bulvu, v rohu je eliptický „výřez“ vedoucí do dalšího plánu obrazu. V něm rozeznáváme obtížně zařaditelnou scénu: celery ležící na kulečníkovém stole překryté igelitem, vzadu svítí dva herní automaty. Jak všechny tyto objekty a scény patří k sobě? Co vůbec znamenají celerové bulvy? Co nese podstatný význam, co je obohacujícím rozvinutím motivu a co už jen jakýmsi ozvláštňujícím dodatkem? To nevíme a z tohoto díla to nepoznáme. Zůstává nám „jen“ sestava předmětů, různých náznaků a odkazů, o nichž nám název díla Occult table sugeruje, že jsou ještě něčím dalším než jen fakticky vystavenými objekty či jakousi vizuální koláží.

Kombinace výtvarně promyšlené sestavy artefaktů a obrazů spolu s vrstevnatostí jejich možného způsobu čtení vytváří výsledné dílo, „objekt ztíženého významu“. Toto významové i výtvarné „zdvojení“ je součástí autorova záměru, vědomě pracuje s kombinací komplikované narativity a přitažlivé vizuality. Je na nás, abychom tuto hru nastíněnou autorem uchopili jako výzvu k dokončení a výslednému sjednocení díla v našem vlastním estetickém výkonu, zároveň však, aniž bychom přitom zrušili jeho základní mnohoznačnost. A možná právě v této vícesměrné aktivaci naší imaginace je tajemství onoho Okultního stolu.

Jakub Jansa, Occult table (2019–2020)