Nadace Jana
a Medy Mládkových

•••••

Nadace Jana a Medy Mládkových byla zřízena dr. Marií Mládkovou v roce 1999 za účelem podpory výtvarného umění a zpřístupňování sbírky moderního umění shromažďované Janem a Medou Mládkovými od padesátých let 20. století až do současnosti.

Posláním Nadace Jana a Medy Mládkových – Musea Kampa je podporovat vztah domácích i zahraničních návštěvníků k výtvarnému umění, seznamovat veřejnost s moderním a současným výtvarným uměním a přispívat k znovuvytvoření a posílení povědomí o tradici zejména ve výtvarné a kulturní oblasti. Tohoto poslání instituce dosahuje celou řadou aktivit: provozováním Musea Kampa v budově Sovových mlýnů na pražském ostrově Kampa, kde je zpřístupněna stálá expozice zahrnující kolekci obrazů, kreseb a grafik od předního průkopníka abstraktního umění Františka Kupky a soubor plastik kubistického sochaře Otto Gutfreunda. Dále je zde realizováno množství monografických i tematických výstav představujících proudy a směry klasické moderny, odvíjejících se od prací Františka Kupky, a děl předních představitelů středo- a jihoevropského (hlavně českého, slovenského, polského, srbského, chorvatského) umění druhé poloviny 20. století. Tyto krátkodobé expozice s jasným tematickým zaměřením na progresivní tendence českého a evropského umění 20. století jsou důležitou a oceňovanou součástí činnosti muzea. V roce 2012 vstoupil do správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových JUDr. Jiří Pospíšil, který se stal roku 2016 i předsedou správní rady. Pod jeho vedením se rozšiřuje sbírka nadace a výstavní program se obohatil o představení autorů, kteří kvůli panujícímu totalitnímu režimu opustili Československo a jejichž tvorba není dostatečně jejich původně domácímu publiku známá. Museum Kampa ročně navštěvuje asi sto tisíc návštěvníků z celého světa a roku 2015 bylo britským Guardianem zahrnuto mezi pět nejzajímavějších menších privátních institucí v Evropě.

V roce 2015 byla otevřena stálá expozice ze sbírek Jana a Medy Mládkových na zámku v Moravském Krumlově, v místě, kde byla několik desetiletí vystavena Slovanská epopej malíře Alfonse Muchy. Jsou zde představena díla klasiků středoevropské scény druhé poloviny 20. století (Stanislav Kolíbal, Theodor Pištěk, Eva Kmentová, György Jovánovics, Stano Filko aj.); Museum Kampa se výrazně podílí na znovunalezení programu pro tuto významnou renesančně-barokní stavbu. Roku 2017 zpřístupnila Nadace Jana a Medy Mládkových Werichovu vilu, půvabný domek stojící v parku Kampa nedaleko Sovových mlýnů. Jméno nese tento objekt po slavném herci, komikovi, spisovateli, autorovi divadelních her, pohádek i písňových textů Janu Werichovi a v jeho prostorách se kromě stálé expozice vztahující se k jeho životu a dílu (a tvorbě dalších slavných obyvatel vily) odehrává celá řada akcí – divadelní představení, autorská čtení, různá diskusní setkání aj.

Zatím posledním prostorem spravovaným nadací je muzeum v pražské vile Portheimka – expozice skla 20. století. Meda Mládková se vždy ve své mecenášské a sbírkové činnosti intenzivně zajímala o české sklo, které ji jako jedinečný fenomén přitahovalo – přes komplikace, omezující zejména v období tzv. normalizace sedmdesátých a osmdesátých let možnosti transportu, se jí podařilo získat a do Spojených států amerických převézt několik opravdu význačných děl českých sklářských výtvarníků. Zkušenost s obrovským zaujetím, které české sklo po světě vyvolávalo, vedlo i k ideji vytvořit v Praze prostor, kde bude možné se setkat s legendami českého uměleckého skla a představit i část sbírek Medy a Jana Mládkových, která nejsou běžně prezentována. Což se propojilo se snahou představitelů městské části Prahy 5 nalézt pro unikátní letohrádek Portheimka důstojné využití, kam by zároveň chodila veřejnost za poznáním a zábavou. Vzhledem k mnoha zkušenostem a výborné pověsti přizvali ke spolupráci právě Museum Kampa – Nadaci Jana a Medy Mládkových a ze společných rozhovorů a hledání různých cest se zrodila expozice věnovaná modernímu a současnému sklu. K autorské součinnosti na realizaci bylo přizváno Uměleckoprůmyslové museum v Praze, které představuje jednu z nejvýznamnějších institucí zabývajících se designem a jeho historií v České republice, kromě sbírkových fondů disponuje i vrcholným know-how ohledně realizace badatelských, výstavních i publikačních projektů v této oblasti. V úzké spolupráci obou institucí vzniklo libreto expozice a rámec dalších projektů. Základní koncept půdorysu nové instituce zůstává stejný jako v Sovových mlýnech, Werichově vile nebo na zámku v Moravském Krumlově – kvalitní stálá expozice s krátkodobými výstavami a propracovaným doprovodným programem.

Nadace Jana a Medy Mládkových klade vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti velký důraz i na vzdělávací programy. Za tímto účelem vzniklo Lektorské oddělení Musea Kampa, které pořádá bezpočet akcí a projektů věnovaných školám, rodinám s dětmi, studentům, seniorům a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. S nimi souvisí i další doprovodné projekty, jako jsou koncerty, autorská čtení, multižánrové programy, ale i například projekty jako jóga v muzeu nebo společenské hry. Smyslem vzdělávacích a doprovodných programů je rozšiřovat okruh zájemců o moderní umění, míru vnímání vystavených děl i interakce s nimi, pochopení různých forem uměleckého vyjádření a v širším měřítku přijetí důležitosti kulturní diverzity a kulturního dědictví napříč celým světem.